సంప్రదించండి

ప్రధాన సంపాదకులు

"శతావధాని" డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ

ఫ్లాట్ # 402, సాయిబాలాజీ హోమ్స్,
చినముషిడివాడ, విశాఖపట్నం, 531173.
ఆంధ్రప్రదేశ్. భారతదేశం.
Cell: +91 9247859580
Email: editor@auchithyam.com
Email: info@rambhatla.in